Blog

 สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว…..  เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” หรือ “นครปฐม” อยากเรียนสาขาไหนเลือกเลย…  ห้องเรียน “กรุงเทพฯ”  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี)  สาขาวิชาซัพพลายเชนธุรกิจ (แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) ห้องเรียน “นครปฐม”  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนกับเรา…ได้อะไร ???  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้  มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน  รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้

  สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีน กระทรวงศึกษาธิการจีน (Center for Language Education and Cooperation: CLEC) จัดตั้งห้องเรียนดนตรีจีน ห้องเรียนที่มีอัตลักษณ์ในด้านบูรณาการการสอนภาษาจีนผ่านเครื่องดนตรีจีน และเพื่อส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายในงานพิธีเปิดห้องเรียนดนตรีจีนนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากทั้งฝ่ายประเทศไทย และประเทศจีน ได้แก่ อัครราชทูตเฝิง จวิ้นอิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ผู้อำนวยการจาง เคอ

  มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย เปิดตัว “โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” และเทศกาลรักการอ่านผ่านนิทานและการเล่น (Let’s Read and Play’s Reading Festival) ที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา) กรุงเทพฯ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของนิทาน กิจกรรมการอ่านและเล่น ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับเติมเต็มพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการรู้หนังสือและทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย สร้างความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา ช่วยสร้างความสุขความมั่นใจสัมพันธภาพที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชนให้แน่นแฟ้น ซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากโครงการ Let’s Read ที่เกิดขึ้นโดยมูลนิธิเอเชีย ตั้งแต่ปี 2559 นายโทมัส พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คุณสมบัติต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถขอรับแบบใบสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนดได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ https://www.rmutt.ac.th/2023/09/15/dean-het66/ สอบถาม โทร. 0-2549-3010

  ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประธานร่วมกับ Prof Alok Srivastava ในการจัดงานประชุมวิชาการ Association for Haemophilia and Allied Disorders – Asia Pasific (AHAD-AP) – 3rd Annual Scientific Meeting ในช่วงระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1201 และ 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมงาน “วันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ในวันศุกร์ที่ 29 เกันยายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อาคารสายสุทธานภดล และหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นวัตกรรม แรงบันดาลใจ การอุทิศตน และความบันเทิง เป็นเพียงปัจจัยบางส่วนเท่านั้นที่ทำให้คนในเมืองร่วมมือร่วมใจกันเพื่อขับเคลื่อนความสนใจและการดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ประการของสหประชาชาติ ในการแสดงความสามัคคีอย่างยอดเยี่ยมนี้ บรรดาผู้นำองค์กร, องค์การนอกภาครัฐ, เด็กนักเรียนในท้องถิ่น, กลุ่มคนพิเศษ, อินฟลูเอนเซอร์ และนักเรียนนักศึกษาจากทั่วมาเลเซียมากกว่า 22,000 คน ทั้งหมดมารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยซันเวย์ ในเมืองซันเวย์ซิตี้ เพื่อเข้าร่วมงานสัปดาห์เทศกาลและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน SDGs 17 ประการของสหประชาชาติ โดยงานดังกล่าวมีชื่อว่า Campus With A Conscience – Local Action for Global Goals 2023 (วิทยาเขตพร้อมด้วยจิตสำนึก – การดำเนินการในท้องถิ่นเพื่อเป้าหมายระดับโลกปี 2566) จัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ก.ย. จนถึงวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. เทศกาลสุดพิเศษเจ้าแรกในเอเชียแห่งนี้ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่สอง พร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การเสวนา การแสดง เวิร์กช็อปแบบอินเทอร์แอคทีฟ และการจัดแสดงต่าง ๆ เกี่ยวกับความยั่งยืนจากองค์กรและแบรนด์ผู้บุกเบิก เช่น Blueshark,

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา “ Master of Music Program (M.M.) ” มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการค้นคว้า วิจัย และสร้างความรู้ใหม่รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ดนตรีเชิงนวัตศิลป์ที่มีคุณค่า และสอดคล้องกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในปัจจุบัน โดยสามารถประยุกต์ใช้ดนตรีในเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังสามารถใช้ความรู้ทางด้านดนตรีเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาศาสตร์ทางด้านดนตรีในอนาคต… จะมาเรียนปริญญาโทที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ไหม? >> หากคุณชอบเล่นดนตรี ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่กับการซ้อม แต่ไม่ถนัดสร้างสรรค์บทเพลงใหม่ๆ หรืออยากทำงานข้ามศาสตร์อะไรมากนัก คำตอบคือได้ เพราะเราเชื่อว่าการเล่นดนตรีได้ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์ ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การประพันธ์ หรือการบูรณาการกับศาสตร์อื่น แต่เกิดจากการคิดและตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ การตีความบทเพลง