Blog

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 1.คณะ/จำนวนที่จะรับ คณะครุศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 คน คณะวิทยาการจัดการ 510 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ที่ส่งผลกระทบให้กับผู้คนมากมาย กลายเป็นตัวเร่งให้คำว่า “เดลิเวอรี่” (Delivery) กลายเป็นเทรนด์ฮิตประจำปี 2020 สาขาอาชีพโลจิสติกส์กลายเป็นที่พูดถึง จากการที่ผู้คนต้องอาศัยการขนส่งแบบ “เดลิเวอรี่” ที่มากขึ้น แต่การเรียนโลจิสติกส์จะเป็นทางเลือกในระยะยาวได้มั้ย หรือเป็นแค่ทางรอดในระยะสั้น… Eduzones ชวนคุยเจาะลึกเรื่องการเรียนโลจิสติกส์ กับ อ.ส้มโอ และ อ.ตุ๊กตา อาจารย์จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา มาค้นหาคำตอบว่าในวิกฤตโควิด การเรียนโลจิสติกส์จะเป็นทางรอดและทางเลือกในระยะยาวได้หรือไม่ คุยสด วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 ทางเพจ eduzones และ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา #dek65 #dek66 #เรียนโลจิสติกส์ #โลจิสติกส์ #โลจิสติกส์สวนสุนันทา Facebook

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ! TCAS 2564 รอบที่ 4รับตรงอิสระ จํานวนรับทั้งหมด 191 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ) 15 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 10 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ) 1 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 12 คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 23 คน สาขาวิชาศิลปศึกษา 10 คน สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ) 10 คน สาขาวิชาภาษาจีน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 โลจิสติกส์ รับจำนวนจำกัด หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321 การจัดการโลจิสติกส์ รับ 20 คน รหัสสาขาวิชา7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)รับ 26 คน รหัสสาขาวิชา 7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) รับ 44 คน รหัสสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 1.คณะ/จำนวนที่จะรับ คณะครุศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 คน คณะวิทยาการจัดการ 510 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ( รับตรงรอบที่ 3)  1. คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตร 1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและพํานักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะผู้สําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.75 1.4 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนไม่ต่ํากว่า 2.50 เทียบโอน รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปได้ 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี TCAS4 > Direct Admission ม.6/กศน. ปี 2564 รับสมัครที่ https://student.mytcas.com ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/50774 หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2564 ติดต่อได้ที่ 1. ติดต่อ เพจ www.facebook.com/oregrmutt 2. ติดต่อ อีเมล recruit.ar@rmutt.ac.th #รับสมัครเข้าศึกษาต่อ #เรียนต่อ #มทร.ธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #คลอง6 #TCAS4 Facebook Comments

สมัครเรียน!!! …โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ……เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. จุดเด่นของหลักสูตรที่ควรเรียน  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  สามารถเทียบโอนได้ จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจริง เช่นห้องปฏิบัติการด้นการขนส่ง GPS ห้องปฏิบัตการโลจิสติกส์ และห้องคลังสินค้า ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Tel : 087-1514581 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล  Tel : 063-1713427 คุณอร