Blog

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 *โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม TCAS65 #1: (Portfolio) Audition A ขั้นตอนการพิจารณา #รายละเอียดกำหนดการ 01 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) สัดส่วนคะแนน 30% 02 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ วัดแววความเป็นนักดนตรี สัดส่วนคะแนน 70% แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 1.จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา 2.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน Facebook Comments

  ม.กรุงเทพธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พร้อมจัดกิจกรรม BTU จิตอาสาร่วมใจ Clean&Clear บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ                    รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมวางพวงมาลา และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร Sport Complex ชั้น 4

สวนสุนันทา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ www.ssru.ac.th Facebook Comments

ทพ.เจตณัฐ ทัศนานุตริยกุล บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นบัณฑิตทันตแพทย์เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจำปี 2564           รางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร        อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มอบให้บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามแนวทางที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” ได้ทรงวางแนวทางไว้ เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นเครื่องเตือนใจให้คงความดีไว้ต่อไป เจตณัฐ กล่าวว่ารางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และมีผลการเรียนดีสม่ำเสมอ  มีผลงานการทำกิจกรรม  และยึดมั่นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งตนได้รับคัดเลือกจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้เป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณารางวัลจากมูลนิธิฯ

เว็บไซต์ตรวจข่าวปลอม Thai D.I. Machine ผลงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทบุคคลทั่วไป เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2564 (National Innovation Award 20 สำนักงานงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2564 (National Innovation Award 2021) เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมทั้งเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในหลากหลายมิติ  โดยในปีนี้ “โครงการการพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน” (Thai

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ติด Top 5 เอเชีย มหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A และ ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินสี่ด้าน ซึ่งจัดอันดับโดย U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลทั่วโลก ปี 2021 U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Commission’s Erasmus+ Programme) ดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรปเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2021 โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 51 แห่งเข้าร่วมประเมินดังกล่าว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้ผลการดำเนินงานในระดับ “A” (ดีมาก) ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Learning)  ด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดจากTop

รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เผยถึงเส้นทางการเป็นนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 นี้ว่า สำหรับน้อง ๆ นักเรียนทุกคน ที่จะต้องมาทำการสอบคัดเลือก ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่ช่วงเช้า 09.00 น. เป็นต้นไปนั้น อธิการ อยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและทำร่างกายให้สดชื่น ไม่ต้องเครียด เพราะทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้เข้าสอบทุกคน จะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจ ATK ต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนเดินทางมาเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ในฐานะของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี