Blog

   ” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย “ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป … คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2559/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1736/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นั้น

  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์กระทง และร่วมกิจกรรมลอยกระทง นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาความรู้ทั่วไปของวิทยาลัยนานาชาติ     #https://u-hit.net/

สวนสุนันทาจัดกิจกรรมสืบสานลอยกระทงไทย “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” บรรยากาศสุดอบอุ่นและสนุกสนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประกวดนางนพมาศ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร เคื่องดื่มของนักศึกษา และการแสดงดนตรี จากนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งงาน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผลการประกวด ได้แก่ การประกวดกระทงประเภท ความคิดสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดอบรมการถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในงาน CAAT Aviation Camp “Drone : Now and Future” ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้พัฒนาไปเป็นบุคลากรด้านการบินในอนาคต โดยมีครู อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -5 จากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดงาน หน่วยงานพันธมิตรและภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมโดรน คณะผู้บริหาร CAAT และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวถึงคอร์สระยะสั้นเรื่องการอบรมถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. และ รองศาสตราจารย์ สุพจน์ ศรีนิล รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน สจล. จัดประชุมหารือผลกระทบต่อชุมชน 5 เขต ในโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมเสนอข้อคิดเห็นทางวิชาการในการออกแบบ “อุโมงค์รถวิ่งใต้แนวถนน” (Road Tunnel) ยั่งยืนที่สุด รองลงมา คือ มอเตอร์เวย์ยกระดับ “แบบเสาเดี่ยวตรงเกาะกลาง” ประหยัดงบลงทุนและคุ้มค่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องเวนคืน ลดผลกระทบชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม ได้ดีกว่า “แบบเสาบนเกาะกลางคู่ขนานทั้งสองฝั่ง” โดยมีประชาชนจาก 5 เขตเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมแคแสด ตึกสำนักงานอธิการบดี สจล.

  นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า 3 รางวัลพระราชทาน จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส กิจกรรมประจำปี 2023 ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.) รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันเล่านิทานภาษาฝรั่งเศส นายตะวัน จันทร์โพธิ์กลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ นายรวินันท์ ภูนุช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ นางสาวกมลทิพย์ พึ่งทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จับมือสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่  1 ซึ่งประกอบไปด้วยการเสวนาหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” ในภาคเช้าโดยมีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการกีฬาในภาคบ่าย จำนวน 14 เรื่อง คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก

  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 13 (RSU Japanese Fair 2023) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขัน 4 รายการได้แก่ การแข่งขันออกแบบเครื่องแต่งกาย การแข่งขันตอบปัญหาภาษาและความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น การแข่งขันพับตัดแปะ เล่าเรื่องภาษาญี่ปุ่น และการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการหัวข้อ