Blog

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัคร TCAS4 (Direct Admission) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ใน 4 หลักสูตร 1. การเงิน 2. เศรษฐศาสตร์ 3. International Business Administration 4. Logistics and Supply Chain Management . สมัครสอบ (วันที่ 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66) ที่ https://apply.rmutt.ac.th/ ระเบียบการรับสมัคร https://drive.google.com/…/18K4DVpvOcAw4kCKp08xeQK4fDLG… หากมีข้อสงสัยในการสมัครหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประวัติความเป็นมา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีในรูปแบบของ Conservatory เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อสนองพระปณิธานที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ เมื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในเวลานั้น กราบทูลโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีให้ทรงทราบ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ได้มีพระกรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสถาบันว่า “ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ” #11ปีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สอศ. จัดส่งนักศึกษาด้านโรงแรม คหกรรม อาหารและโภชนาการจำนวน 11 คน ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เยอรมัน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และมีสมรรถนะสูง นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสื่อดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ นายสง่า  แต่เชื้อสาย  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ          การอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในสาขาวิชาธุรกิจบริการ การโรงแรม คหกรรม และอาหารและโภชนาการ ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ

วิทยาลัยทองสุข จัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. วิทยาลัยทองสุข ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประกายรัตน์ ตันธีระวงค์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ส.พ.ส.) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม พร้อมด้วยวิทยากร ได้กรุณาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในการฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยทางแพ่ง ทางอาญาและประเด็นสาธารณะ โดยใช้สถานการณ์การจำลองเพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการไกล่เกลี่ยให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานของผู้ไกล่เกลี่ยในการยุติความขัดแย้งทำให้การเจรจาไกล่เกลี่ย บรรลุเป้าหมาย ยุติข้อพิพาททำให้เกิดสังคมสมานฉันท์ ดังเจตนาของผู้อบรมต่อไป ในการนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จำนวน 45 คน โดยมี ดร.โฆษิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร ทั้งนี้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข มอบหมาย ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ มอบเสื้อกาวน์ วิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข จัดที่ห้อง 402 อาคารทองสุข วิทยาลัยทองสุข เพื่อให้นักศึกษารำลึกและเกิดความรู้สึกตระหนักความเป็นวิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป .

            เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) ของคณะครุศาสตร์ 5 ปี (2566-2570) เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรเกิดความเข้าใจอันดีในการจัดทำแผนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร วาสนา สังข์พุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อีกทั้งยังได้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ 5 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้ทุนเรียนฟรี 100% ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) โค้งสุดท้าย กับ ทุนเรียนฟรี 100% พร้อมงานทำกับบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำ CPS shipping & Logistics co.,ltd. CMS Logistics Group(Thailand) Co.,ltd ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เข้าภาคเรียนที่ 1/2566 มีรายได้ระหว่างเรียน 380 – 420 บาท ต่อวัน ทำงาน 5 วัน เรียนวันอาทิตย์วันเดียว คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับ ม.6 ปวช.

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทำ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรม royal princess larn luang bangkok โดยการปัจฉิมฯ ครั้งนี้ถูกจัดเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 6 ได้เรียนรู้ประสบการณ์ จากนักดนตรีมืออาชีพ อาธิ ดร.ณัฐพร ผกาหลง คุณเอกชัย เจียรกุลและอาจารย์ ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม ได้เข้ามาร่วมเสวนาในหัวข้อ “เปลี่ยนผ่านสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างและสร้างศิลป์” และการบรรยายเรื่องการบริหารทางการเงินโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณลักคนา อนุพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEDBANK รวมทั้งสุดท้ายยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมธุรกิจดนตรีและการสร้างแบรนด์บุคคล” โดยคุณชินสีห์ สุวรรณคีรีจาก SAMT