21/04/2021 Share

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดให้ 21 ทุน เรียนต่อ – ทำวิจัยในต่างประเทศ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสําหรับ บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับหลังปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลทุน
– ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หลังปริญญาเอกเพื่อไป ทํางานวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นระยะเวลาทํางานวิจัย ทุนละไม่เกิน 5 ปี
– กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน 6 ทุน งบประมาณทุนละ ๑,000,000 บาท/คน/ปี (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
– กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๑๒ ทุน งบประมาณทุนละ ๑,000,000 บาท/คน/ปี (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 ลักษณะการให้ทุน
– เป็นการศึกษาในระดับหลังปริญญาเอกเพื่อไปทํางานวิจัย ณ ต่างประเทศ

-เป็นการศึกษา/ฝึกอบรมในสาขาวิชาตามที่วิทยาลัยกําหนด และทํางานวิจัย ณ ต่างประเทศ

– เป็นการศึกษา/ฝึกอบรมหลังปริญญาเอก และทํางานวิจัย ณ ต่างประเทศ ในสถาบันการ ศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย

-ไม่มีภาระทางราชการทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

-มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่เปิดภาคเรียนการศึกษา

-ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทดสอบไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัครมา แสดง ณ วันที่สมัคร ตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่วิทยาลัยกําหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษายื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลอาคารสํานักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๓ โซน D ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวัน เวลา ราชการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0๒ ๕๗๖ ๖000ต่อ ๘๗๑๒ หรือ0๖๔๕๘๖ ๒๔๓๑

E-mail : jariya.san@cra.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

เปิดให้ 3 ทุนเรียนต่อปริญญาเอก

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสําหรับ บุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ
-ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัยและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และสิ่ง แวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
-กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๒) จํานวน ๓ ทุน
-งบประมาณทุนละ ๒,๕๐๐,000 บาท/คน/ปี (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาศึกษาทุนละ ไม่เกิน ๕ ปี
– เป็นการศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ และเป็นการศึกษาในสาขาวิชาตามที่วิทยาลัยกําหนด
– เป็นหลักสูตรปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รับรองและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนฯ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษายื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลอาคารสํานักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๓ โซน D ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒0 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวัน เวลา ราชการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0๒ ๕๗๖ ๖000ต่อ ๘๗๑๒ หรือ0๖๔๕๘๖ ๒๔๓๑

E-mail : jariya.san@cra.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ที่มา https://www.pccms.ac.th/

 

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment