22/03/2021 Share

มูลนิธิพระดาบสให้ 250 ทุนเรียนฟรีแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน 8 สาขาวิชาชีพ

มูลนิธิพระดาบส จะเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ ๔๕ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๒๕๐ คน เป็นชาย ๒๐๐ คน และหญิง ๕๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตร ๑ ปี ได้แก่ วิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบํารุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม และเคหบริบาล (รับเฉพาะหญิง) รวม ๘ สาขาวิชาชีพ

รับตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. กําหนดวันรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นวันวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ชายและหญิง อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๒๙ – ๑ เมษายน ๒๕๔๖)
๒.๒ ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางการศึกษา แต่มีความตั้งใจแสวงหาความรู้ เพื่อประกอบวิชาชีพ
๒.๓ สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและคํานวณอย่างง่าย ๆ ได้ วุฒิการศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๒.๔ ตั้งใจจริงที่จะรับการอบรมวิชาชีพ ศีลธรรม และมีวินัยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตาม กฎระเบียบและกิจวัตรประจําวันของโรงเรียนโดยเคร่งครัด เลิกอบายมุข บุหรี่ สุรา และสิ่งเสพติดทุกชนิด
๒.๕ มีความพร้อมในการเข้าอยู่ประจําในโรงเรียนตลอดหลักสูตร โดยมีภาระรับผิดชอบ ร่วมกับหมู่คณะ เช่น การทําอาหาร ทําความสะอาด ทําสวนผัก เป็นต้น ไม่มีภาระผูกพันทางบ้าน หรืออื่นใด ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่ติดภาระเกณฑ์ทหาร ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีทางอาญา
๒.๖ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรค ในการเข้ารับการศึกษา แบบอยู่ประจํา และไม่อยู่ในระหว่างการใช้ยารักษาอาการทางจิตเวช หรือยาที่ใช้รักษาอาการทางประสาท

๓. หลักฐานที่ใช้สมัคร
๓.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๓ รูป (รวมที่ติดในใบสมัคร)

๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวบุคคลที่หน่วยงานราชการออกให้ ๑ ฉบับ

๓.๔ สําเนาวุฒิการศึกษา ๑ ฉบับ
๓.๕ หนังสือรับรองฐานะความเป็นอยู่และความประพฤติของผู้สมัครเพื่อคัดเลือก เป็นศิษย์พระดาบส สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.phradabos.or.th
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลในกํากับของรัฐ ที่แสดงว่าผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
๓.๗ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และอื่นๆ (ถ้ามี)

๔. การรับสมัคร
๔.๑ สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ในข้อ ๓. ที่สํานักงานโรงเรียนพระดาบส ตรงข้าม หอสมุดแห่งชาติ เลขที่ ๓๘๔ – ๓๘๖ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๒ ๑๐๔ และ ๑๐๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๑๕๕
๔.๒ สมัครผ่านหน่วยงาน เพื่อส่งต่อให้โรงเรียนพระดาบสทําการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก
๔.๓ สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.phradabos.or.th กรอกข้อมูล และแนบหลักฐานตามที่อยู่ข้างต้น (วงเล็บมุมซองว่าสมัครเรียน) รับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ

๕. การคัดเลือกศิษย์พระดาบส
๕.๑ คัดเลือกศิษย์พระดาบส โดยการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทย คํานวณเลขเบื้องต้น สอบสัมภาษณ์ และเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ซึ่งเป็นท่ามาตรฐานการทดสอบร่างกาย ได้แก่ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และการวิ่งระยะทาง 9 กิโลเมตร
๕.๑.๑ ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทดสอบในวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
๕.๑.๒ ผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ และผู้สมัครหญิงที่เลือกเรียนหลักสูตร เคหบริบาล ทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
๕.๑.๓ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และปิดรับลงทะเบียนเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ จุดลงทะเบียน โรงเรียนพระดาบส ฝั่งตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ
๕.๒ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นศิษย์พระดาบสพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๖.00 น. โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องลงชื่อรายงานตัว วัดขนาดเครื่องแต่งกาย และรองเท้า ในวันดังกล่าว ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
๕.๓ รายงานตัวเข้าศึกษา ในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พร้อมทั้ง ตรวจร่างกายและสารเสพติด และร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศศิษย์พระดาบส ในวันพุธที่ ๒๑ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเริ่มเรียนในวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๕.๔ การเลือกสาขาวิชาชีพ
๕.๔.๑ ศิษย์พระดาบสชาย และหญิงที่เลือกเรียนช่าง จะต้องเข้าเรียนวิชาเตรียมช่าง โดยยังไม่แยกสาขาวิชาชีพ โรงเรียนจะประเมินผลและจัดสรรสาขาวิชาชีพ โดยพิจารณาจากความประสงค์ของ ศิษย์พระดาบส ประกอบกับผลการเรียน ความถนัด และทัศนคติ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ โดยเด็ดขาด
๕.๔.๒ หลักสูตรเคหบริบาล รับเฉพาะศิษย์พระดาบสหญิง

5. ค่าใช้จ่าย
ในระหว่างการศึกษา ศิษย์พระดาบสไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยจะได้รับพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณเป็นทุนการศึกษา ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารและที่พักอาศัย

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment