U-Multirank จัดอันดับ ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ติด Top 5 เอเชีย และอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย
12/10/2021

 U-Multirank จัดอันดับ ปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ติด Top 5 เอเชีย และอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ติด Top 5 เอเชีย มหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A และ ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินสี่ด้าน ซึ่งจัดอันดับโดย U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลทั่วโลก ปี 2021

U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Commission’s Erasmus+ Programme) ดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรปเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2021 โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 51 แห่งเข้าร่วมประเมินดังกล่าว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้ผลการดำเนินงานในระดับ “A” (ดีมาก) ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Learning)  ด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดจากTop scores ของอัตราการสำเร็จการศึกษารวมระดับปริญญาตรี (Bachelor Graduation Rate),อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเวลาที่กำหนด (Graduating on time: Bachelors) เป็นอันดับ 1 ของไทยและอันดับ 5 ของเอเชีย และได้ติดอันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินโดดเด่นสี่ด้าน ภายใต้มาตรฐาน 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning), ด้านการวิจัย (Research), ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer), ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ครบวงจร จัดการศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ  จากผลประเมินยืนยันให้เห็นความแข็งแกร่งของโมเดลการเรียนการสอนของ PIM ต้นฉบับ “Work-based Education” (WBE) แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่าง “เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน” เพิ่มศักยภาพของการศึกษาที่นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3  ได้แก่ ทักษะด้านอาชีพ (Professional skills) ทักษะด้านสังคม (Social Skills)  และ ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills) สามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงานได้ทันที (Ready to Work) ถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียน นับเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้พัฒนาการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นสากล  มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ASEAN’s LEADING Corporate University เพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคม และ ประเทศชาติ

ทั้งนี้ PIM ได้คะแนนภายใต้มาตรฐานการประเมิน โดย U-Multirank โดดเด่นใน 4 จาก 5 ด้าน ได้แก่

  • ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning)

อัตราการจบ ป.ตรี อันดับ 1 ของไทยและอันดับ 5 ของเอเชีย, บัณฑิต PIM 98% มีงานทำด้วย Work-based Education

  • ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer)
  • ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation)
  • ด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)

แหล่งข้อมูล U-Multirank Website

–          https://www.umultirank.org/study-at/panyapiwat-institute-of-management-rankings

–          https://bit.ly/3aodFvo (อันดับ 5 เอเชีย มหาวิทยาลัยด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A)

–           https://bit.ly/3lu6LLF (อันดับ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทยจากการประเมินสี่ด้าน)