03/10/2021 Share

มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม น้ำพริกพื้นเมือง ด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ทีมอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกพื้นเมืองด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร”

 

อาจารย์อิศร์ วัจนสุนทร (หัวหน้าโครงการ)  อาจารย์ชูเกียรติ ศิริวงศ์ (ผู้ร่วมโครงการ) และคณาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด (น้ำพริกแกงตราแม่อำพร) โดยได้รับแหล่งทุนจากงบประมาณสนับสนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สอวช.) ภายใต้หน่วยดำเนินงานโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา

ได้จัดกิจกรรม“ยะของกิ๋น…ถิ่นบวกเปา” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกพื้นเมืองแปรรูปด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงตราแม่อำพรที่ผลิตในชุมชม ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นที่นิยมอย่าง น้ำพริกข้าวซอย น้ำพริกอ่อง และน้ำพริกแกงฮังเล มานำเสนอสูตรอาหารที่มีความน่าสนใจ อาทิ เมนูข้าวซอยหน้าตั้ง  สปาเกตตี้น้ำพริกอ่อง และฮังเลเบอร์เกอร์ ร่วมทั้งนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ทั้งผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ร้านค้าจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการด้านอาหาร และหน่วยงานราชการ (อบต.หนองแหย่ง)

ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้การท่องเที่ยวมาเป็นองค์ประกอบ อีกทั้งการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมยังนำไปสู่แนวทางการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสินค้าและบริการ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

 

 

#

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment