26/03/2021 Share

“มทร.ธัญบุรี” ร่วมมือทางวิชาการกับ “อิตาเลียนไทย” มุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางทุกระดับงาน

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อ 25 มีนาคม 2564 โดยนายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส และ CFO พร้อมคณะคณบดี วิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์, นายดนัย ภูมิวัฒน์ SVP, นายพิพัฒน์ โลราช SVP, นายจตุพร ชูตาภา SVP,และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ตั้งเป้าหมายยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางทุกระดับงาน ด้านวิชาการและวิชาชีพโดยผ่านโครงการระยะแรก 4 เรื่อง
1) โครงการถอดบทเรียนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าชานเมือง และรถไฟทางคู่ (Rail Best Practice)
2) โครงการจัดเก็บองค์ความรู้รถไฟความเร็วสูง (KM HSR)
3) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบ การผลิตและการทดสอบรถขนส่งสินค้า (บทต)
4) โครงการจัดทำวัสดุและอุปกรณ์โดยใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 3 มิติ (BIM)
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
……………………………
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment