17/05/2021 Share

“สมหมาย” ดันงบฯหนุน 9มทร. ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพช่วยพัฒนาประเทศ

Defocused Abstract Blue Background

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแนวการทำงานหลังได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. 9 แห่ง ว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายที่ต้องการประสานงานกับกลุ่มมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการที่ตนได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการชุดนี้ จะรับหน้านี้เป็นผู้ประสานงานให้กับ 9 มทร.นำนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล ไปพัฒนาร่วมกัน ซึ่งเบื้องต้นนี้ตนมีแนวคิดที่จะประสานในเรื่องของงบประมาณให้เกิดการดำเนินการร่วมกันในกลุ่มของ 9 มทร. เช่น การผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะจัดทำแผนเสนอต่อ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน โดยจะรวบรวมคณะทำงาน เพื่อนำเสนอโครงการต่างๆ ที่ 9 มทร.จะดำเนินงานร่วมกัน เช่น โครงการสร้างทักษะให้บัณฑิตที่มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ผลิตกำลังคนเพื่อให้สามารถทำงานภาคอุตสาหกรรมนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยแบ่งตามกลุ่ม เช่น เกษตรอาหาร การท่องเที่ยว ดิจิทัลอิโคโนมี่ เป็นการทำงานในโครงการการใหญ่ๆ เพื่อยื่นของบประมาณซึ่งจะเป็นการพัฒนาร่วมกันทั้ง 9 มทร. และจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ เพราะกลุ่มราชมงคลมีนักศึกษามากกว่า 2 แสนคน โดยในแต่ละปีจะผลิตบัณฑิตมากกว่า 35,000 คน ถือเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถช่วยพัฒนาประเทศได้ เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เทคโนโลยียุคใหม่.

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment