มทร.ธัญบุรี เปิดโอกาสให้นักศึกษาขอทุนการศึกษาได้ใน 4 ประเภท
30/06/2021

มทร.ธัญบุรี เปิดโอกาสให้นักศึกษาขอทุนการศึกษาได้ใน 4 ประเภท


มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ และมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยมีทุนการศึกษามอบให้ 4 ประเภท

ประเภทของทุนการศึกษาที่มอบให้

1. ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา
ลักษณะของทุน
• เป็นทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า
• มูลค่าทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะ / วิทยาลัย
คุณสมบัติ
• นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
• ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
• ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น กยศ. / กรอ.

2. ทุนเพชรบัวสวรรค์
ลักษณะของทุน
• เป็นทุนการศึกษา ประเภท ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ
• นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
• ผลการเรียนอันดับ 1 ของคณะ /วิทยาลัย คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
• ผลการเรียนรายวิชาไม่ต่ำกว่า C

3. เงินยืมฉุกเฉินสําหรับนักศึกษา
ลักษณะของทุน
• เป็นเงินทุนประเภท กู้ยืมต้องใช้คืนโดยไม่มีดอกเบี้ย
คุณสมบัติ
• นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
• มีความเดือนร้อนและมีความจําเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน
• ไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการเรียนและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
• เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี
• ไม่เป็นนักศึกษาที่ค้างชําระเงินยืมฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม ทุนประเภทที่ 1 2 และ 3 ได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ / วิทยาลัยของนักศึกษา

4. ทุนจากหน่วยงานภายนอก
ลักษณะของทุน
• เป็นทุนที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/องค์กร สาธารณะกุศล/ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
คุณสมบัติ
• นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
• มีความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์
• ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือขึ้นอยู่กับผู้มอบทุนกําหนด ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น กยศ. / กรอ.
• มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่ผู้มอบทุน กําหนด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4
………………

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
โทร. O2549 3675 หรือ WWW.SD.RMUTT.AC.TH