02/04/2021 Share

ม.รังสิต มอบ 20 ทุน ลดค่าหน่วยกิต เรียนสาขาชรัณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาสาขาชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา โดยรับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 50% จำนวน 20 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 30 เม.ย. 64

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

5.บุตรหลานของนักกายภาพบำบัด พยาบาล นักสาธารณสุข และ อสม. จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา

1. เป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นระยะเวลา 4 ปี

2. นักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงสาขาเดียว ไม่สามารถย้ายทุนเมื่อมีการเปลี่ยนสาขา

3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละภาคการศึกษา

4. นักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี และมีกิจกรรมร่วมกับคณะหรือมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

5. เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องประกอบอาชีพในการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการของคณะหรือมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 พิจารณาทุนโดยการสอบสัมภาษณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1453

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment