ม.รังสิต ให้การต้อนรับอธิการบดี Wakayama College of Global Business ประเทศญี่ปุ่น
20/07/2023

ม.รังสิต ให้การต้อนรับอธิการบดี Wakayama College of Global Business ประเทศญี่ปุ่น

            ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ และวิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr. Yasuhiro Yabuzoe และคณะผู้บริหาร จาก Wakayama College of Global Business ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และหารือความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมความพร้อมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว้ คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศิลปศาสตร์ อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://u-hit.net/