เปิดให้ทุน “พระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.65 เรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน
20/06/2022

 เปิดให้ทุน “พระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.65 เรียนฟรี ไม่มีข้อผูกมัด เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน

 “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” กำลังเปิดรับรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกมัด เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน
กสศ. เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ซึ่งเป็นทุนแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้รับโอกาสศึกษาต่อ
ทุนที่ได้รับ
-ได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินปีละ 40,000 บาท, ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เกินปีละ 10,000 บาท
– สนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. / อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)
3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน กรณีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บน ของสาขาที่จบการศึกษา , กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ในสาขาต่อไปนี้
• สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ เช่น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , การบินและโลจิสติกส์ , การแพทย์ครบวงจร , ดิจิทัล
• สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทางการสมัครรับสมัคร
ผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 5 คน

รายละเอียดช่วงเวลาการรับสมัคร ดังนี้
สมัครครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2565
สมัครครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565

กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป ทั้งนี้ กสศ. ขอสงวนสิทธ์ไม่เปิดรับสมัครครั้งที่ 3 ในกรณีได้ผู้รับทุนครบ

ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน

  • แบบสมัคร ก สำหรับผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง
    ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
  • แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช. /ปวส./อนุปริญญา
    ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2565 คลิก

โดยนักศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจสามารถสามารถกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารรายละเอียด ผ่านทางระบบออนไลน์ รวมถึงติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

สามารถสมัครและยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กสศ. https://www.eef.or.th/…/true-potential-scholarship-2565-2/ และสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-079-5475 กด 4