24/08/2021 Share

ปฐมนิเทศรูปแบบใหม่ กลิ่นจันน้อมใจ น้องใหม่ศิลปากร

กลิ่นจันน้อมใจ น้องใหม่ศิลปากร ปฐมนิเทศรูปแบบใหม่
             มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 แบบ Virtual Online ขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัวสู่สังคมใหม่ รวมถึงแนะนำการบริการเพื่อดูแลนักศึกษาทั้งสวัสดิการและสวัสดิภาพ โดยกำหนดจัดเป็นรูปแบบออนไลน์บนช่องทาง Youtube Channel ของกองกิจการนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านช่องทาง Youtube DSA|SU Channel
            โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช ประธานในพิธี และผู้แทนคณาจารย์ในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โดยมีผูแทนผู้ปกครองนาย จิรวัฒน์ วรรณศิลปิน บิดาของ นางสาว รัญณริณก์ วรรณศิลปิน นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาในการกล่าวคำมั่นสัญญานักศึกษาใหม่
             ทั้งนี้บรรยากาศในกิจกรรมยังมีความสนุกสอดแทรกสาระความรู้ ด้วยกิจกรรมเกมนันทนาการรูปแบบ Game online ซึ่งมีเนื้อหาที่บูรณาการมาจากทักษะการใช้ชีวิต และการปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชาวศิลปากร โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มาร่วมสร้างสีสัน ความอบอุ่นให้เหล่าน้องใหม่อีกด้วย
กิจกรรมประกอบไปด้วย
ภาคเช้า
– พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ
– พิธีบายศรีสู่ขวัญและฝากตัวเป็นศิษย์
– ปิติสนทนากิจการนักศึกษา
– ศูนย์ระบายศิลป์และเกมนันทนาการ
ภาคบ่าย
– สโมฯ Onstage (องค์กรนักศึกษา)
– กองบริหารงานวิชาการ หัวข้อ “เรียนรู้สร้างสรรค์”
– สำนักดิจิทัลและเทคโนโลยี หัวข้อ “เท่าทันเทคโนโลยี”
– สำนักหอสมุดกลาง หัวข้อ “วิถีห้องสมุดอุดมฝัน”
– พระจันทร์เพชร ศิลปากร “เชิดชูนักกิจกรรมดีเด่น”
#https://u-hit.net/
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment