11/09/2019 Share

ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ติวเข้ม นศ.ทุน พัฒนาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ “การศึกษาระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศออสเตรเลีย” และ โครงการ “พัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปิดโลกทัศน์เพื่อตอบรับการศึกษาแห่งอนาคต การศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักศึกษามีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ CEFR  ไม่ต่ำกว่าระดับ B2

       กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทัสมาเนีย (University of Tasmania) เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2562 และ กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้น ในปี พ.ศ. 2562 ณ ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 10 คน และประเทศมาเลเซียจำนวน 28 คน

       บรรยากาศการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ จันทราช และอาจารย์มัณฑนา พันธุ์ดี เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment