07/05/2021 Share

ว่าที่..บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ สวนสุนันทา โชว์มาตรฐาน สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พร้อมก้าวสู่สายงานสาธารณสุข

นางสาวเพียงธาร ขันอาษา นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของสภาการสาธารณสุขชุมชน
สำหรับผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรค ระบาดวิทยา กลุ่มวิชาสถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข กลุ่มวิชาตรวจสอบประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้ทำงานแบบคุณภาพมาตรฐานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามของสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งสภาอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายสามารถเข้าสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้
นางสาวเพียงธาร ขันอาษา กล่าวว่า (ในการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนี้ สามารถนำไปประยุกต์ในสายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข สายงานอาชีพครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ สายงานอาชีพนักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน สายงานอาชีพประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์ และสามารถเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุได้อีกด้วย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพียงธาร ขันอาษา นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามในการสอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ผู้ที่มีความชอบและรักในการดูแลงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ และการป้องกันโรค สามารถเรียนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 admission ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 สมัครผ่านทาง http://student.mytcas.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา 021601380
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment