17/05/2021 Share

ขานรับนโยบาย อว. สวนสุนันทายกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รักษาผู้ป่วยโควิด

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) คณะผู้บริหารกระทรวง นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดสมุทรสงคราม
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายงานว่า “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่รองรับให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) จำนวนทั้งสิ้น 64 เตียง และยังเปิดพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค จังหวัดสมุทรสงคราม โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จะได้จัดส่งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์มาดำเนินงาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลของมหาวิทยาลัย ก็จะร่วมส่งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่มาช่วยสนับสนุนด้วย”
“ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านรมว.อว.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ชื่นชมและขอบคุณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยชาติป้องกันภัยโควิด และดูแลผู้ป่วยที่ติดโควิดในจังหวัดสมุทรสงคราม” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวโดยสรุป
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment