12/06/2021 Share

หลักสูตรแรกของไทย! กัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดรับตรงเพิ่มเติม วันนี้ถึง 28 มิ.ย.นี้เท่านั้น

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับตรงเพิ่มเติม หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
สมัครด่วน 11-28 มิ.ย.64 นี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ Bachelor of Science (Cannabis Health Science)หลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย
รูปแบบการศึกษา
• เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
• สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สูงสุด 2 ใน 3*
• สามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด 2 ปี* (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียน )
• สามารถฝากตัวศิษย์กับสถาบันสอนแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย**
*เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
**ลงทะเบียนเพิ่มกับสถาบันการแพทย์แผนไทยแผน ก กับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หรือ สถาบันอื่นที่หลักสูตรจัดให้
จุดเด่นของ หลักสูตร
• เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากัญชาเวชศาสตร์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย
• วิทยากรและอาจารย์ ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง
• มีโอกาสในการทําธุรกิจการปลูก การผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง

เว็บไซต์สาขาฯ: www.cbd.ahs.ssru.ac.th/ Facebook : กัญชาเวชศาสตร์ โทร. 02-1601569

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment