22/07/2021 Share

“สวนสุนันทา” ขานรับมาตรการกระทรวงอว. เตรียมลดค่าเทอมสูงสุด 50 %

ตามที่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีมาตรการให้มหาวิทยาลัยของรัฐลดค่าเทอมและค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำหนดเป็น 3 ขั้นดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ จะลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50

ขั้นที่ 2 ส่วนตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ลดร้อยละ 30

ขั้นที่ 3 ส่วนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับส่วนลดนี้ร้อยละ 60 และสถาบันอุดมศึกษาสมทบร้อยละ 40 และ

2.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐบาลจะสนับสนุนลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ 5,000 บาท และให้ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมและสนับสนุนมาตรการอื่นๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระหรือผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์/ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษายืมเพื่อใช้ในศึกษาออนไลน์ ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษา จัดสวัสดิการพิเศษกรณีนักศึกษาป่วยด้วยโรคโควิด-19 เป็นต้น

ในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำนักงานอธิการบดี ได้ออกประกาศขานรับนโยบายกระทรวงอว. โดยเตรียมลดค่าเทอมสูงสุด 50%  ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติและพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2564

สำหรับหลักเกณฑ์การคำนวนค่าเทอมนั้น ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.อว. อธิบายไว้ดังนี้

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment