สวนสุนันทา ร่วม อว. – U2T – ธัชชา มอบรางวัล GEN Z ทั่วประเทศ หลังโชว์ฝีมือสร้างสรรค์ ในโครงการ “ไทยทะยาน”  พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการผลงาน 4 – 6 เมษายนนี้
05/04/2022

สวนสุนันทา ร่วม อว. – U2T – ธัชชา มอบรางวัล GEN Z ทั่วประเทศ หลังโชว์ฝีมือสร้างสรรค์ ในโครงการ “ไทยทะยาน” พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการผลงาน 4 – 6 เมษายนนี้

สวนสุนันทา ร่วมกับ อว. – U2T – ธัชชา จัดพิธีมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ในโครงการ “ไทยทะยาน” พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาทั่วประเทศ 4 – 6 เมษายนนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล), วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ “ไทยทะยาน” ในแนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการ “ไทยทะยาน” จากผลงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเข้ารอบ 4 – 6 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) และวิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ
ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะกิจกรรมการประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ในโครงการ “ไทยทะยาน” ภายใต้แนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” พร้อมเปิดนิทรรศการไทยทะยาน การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก ณ อาคารอาเหนกป้าสงค์ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟปาร์ค ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวสรุปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวสรุปกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “ไทยทะยาน” ในแนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบ สร้างสรรค์นวัตกรรม ต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับความร่วมมือกระทรวง อว. รวมถึง หน่วยงาน U2T และธัชชา โดยตลอดระยะเวลาการรับสมัครมีนักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวมถึง 683 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา ได้แก่ ผู้เข้าประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงความเป็นไทยร่วมสมัย 10 คน ผู้เข้าประกวดเครื่องประดับสะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากล 10 คน ผู้เข้าประกวดสื่อจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสมที่แสดงออกถึงความเป็นไทย 10 คน และ ผู้เข้าประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตาสาธารณชนทั้งระดับชาติและนานาชาติ”

“สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมกิจกรรม Camp hackathon ไทยทะยาน ในเมื่อวันที่ 6 – 9 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นเวลา 48 ชม. เพื่อรับการอบรม พัฒนา และสร้างสรรค์ผลงานประกวด พร้อมส่งผลงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ตามลำดับ ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศ 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่เกียรติยศ รวมถึงจะได้มีการนำผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเข้ารอบจัดแสดงนิทรรศการ “ไทยทะยาน” ณ อาคารอาเหนกป้าสงค์ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟปาร์ค เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ พร้อมเพิ่มมูลค่าของผลงานเชิงพาณิชย์ และมุ่งสู่ความเป็นสากลในระดับนานาชาติต่อไป” รศ.ดร.ชุติกาญจน์ กล่าวในที่สุด

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  กล่าวว่า “นับเป็นอีกทิศทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และการเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเองได้ให้ความสำคัญ อันสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างคนรุ่นใหม่ และนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังทรัพยากรมนุษย์ชองชาติให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติ เข้ากับสื่อและเทคโนโลยีซึ่งเป็นศาสตร์สมัยใหม่ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับฐานทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่เดิมให้เพิ่มสูงขึ้น ผสานอดีตกับกระแสโลกาภิวัตน์ไปสู่อนาคตโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ เข้าด้วยกัน สามารถนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ ไทยทะยาน”

.
สรุปผลการประกวด ในประเภทต่าง ๆ
การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย 
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายโชติวงศ์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณกมล ยุทธิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชลสิทธิ์ เขียวเฮียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การออกแบบเครื่องประดับสะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากล
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวญาณพันธ์ กันเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวรเชษฐ์ เลิศบัวบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสมแสดงถึงความเป็นไทย
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกรกนก ฉั่วรัตนกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวุฒินันท์ ชาญศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นางสาวอุไรลักษณ์ บังศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ศรุต เตชะสิริไพบูลย์ / วรัญชัย เจริญโชติ / วุฒิชัย บูรณกิตติภิญโญ และชลลดา ไชยโรจน์วัฒนา)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(กัญจน์ชรัตน์ โกอัฐวาพร / มูหำหมัด เจ๊ะเมาะ / กนกกร ศิริรัตน์ / เจนนินทร์ จักรชัย / สหรัฐ ทองคุ่ย)
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
(เกวลิน เวชกามา / ภัทรวรรณ เหลืองสะอาด / กชพร อานันทนะ)

ทั้งนี้ นิทรรศการ ไทยทะยาน จะมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ“ไทยทะทาน” และผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 6 เมษายน 2565 ณ อาคารอาเหนกป้าสงค์ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟปาร์ค เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ https://facebook.com/thaithayarn หรือ Line official : @thaithayarn หรือ Instagram : thaithayarn

……………………………….

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ถ่ายภาพ