26/09/2021 Share

สวนสุนันทาจับมือสำนักการศึกษากทม. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักเรียน- ครูและบุคลากร

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษต่อไป โดยมี ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

อรวรรณ สุขมา : รายงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment