02/11/2021 Share

โครงการทุนเพชรสุนันทา 2565 มอบ 31 ทุนให้คนมีความสามารถเรียนต่อปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการคัดเลือกตามความสามารถ ทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 31 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
1.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.4 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี
1.5 เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร
1.6 เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบ แล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก
1.7 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

2.สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้ผู้สมัครขอทุนการศึกษาเลือกสาขาวิชาที่มีความ ถนัดและสนใจในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 31 ทุน ดังต่อไปนี้
คณะครุศาสตร์ 4 ทุน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ทุน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ทุน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ทุน
คณะวิทยาการจัดการ 1 ทุน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2 ทุน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 4 ทุน
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 5 ทุน
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม 1 ทุน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 2 ทุน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 4 ทุน
รวมจำนวนรับทั้งสิ้น 31 ทุน

หมายเหตุ :

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ

2. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร

กำหนดการ

รับสมัครรอบที่ 2 โควตา (โครงการทุนเพชรสุนันทา / ความสามารถทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 มีนาคม 2565

3. วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) แล้ว จึงสมัครหากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักศึกษาแล้วก็ตามจะถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน

อนึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศระเบียบการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ ที่ 2 Quota) ดังนี้
1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเอง ว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ (7-ELEVEN) จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)
2. กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตาม รายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชา นั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัคร ต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร (กรณีที่มี การจัดสอบที่มหาวิทยาลัยฯ)

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
สมัครออนไลน์ (Online) ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
-เข้าสู่เว็บไซต์ของฝ่ายรับเข้าศึกษา ที่ https://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้อง เข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ ทำการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
-เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรง กับบัตรประชาชนของผู้สมัคร (กรณีนักศึกษาต่างชาติ กรอกข้อมูล เลข Passport และ วัน/เดือน/ปีเกิด) 6.1.3 เลือกที่เมนู “สมัครสอบ”และแถบเมนูสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญา ตรี ภาคปกติปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota (โครงการทุนเพชรสุนันทา) คลิกที่เมนู “สมัคร” -ศึกษารายละเอียด ประกาศและระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร ศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้วเมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อกรอกใบสมัคร

– ให้ผู้สมัครทำการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกเพื่อยืนยัน ข้อมูลใบสมัคร หน้าจอจะปรากฏเมนู“พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน”
– การเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัคร กรณีที่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ต้องสำเนาเอกสารใบสมัคร และระบุข้อความ “ขอยกเลิกการสมัครและเซ็นชื่อกำกับ”ลงในใบสมัครพร้อมทั้งส่งเอกสารมาทาง E-mail : Chontiya.le@ssru.ac.th หรือ Inbox ทางเพจ “รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” URL : https://www.facebook.com/ssru.acad และมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายนี้เป็นสำคัญ สามารถตรวจสอบสถานะการยกเลิกใบสมัครได้ที่ โทร.02-160-1380

ทุนการศึกษา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับ ทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท / คน / ปี ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ แต่ละสาขาวิชา

ติดต่อสอบถามรายละเอียด :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษา เลขที่ 1 ถนน อู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 0-2160-1024-25 โทรสาร. 0-2160-1262 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. 23.2 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
– คณะครุศาสตร์02-1601062 ต่อ 110
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์02-1601282-86
– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี02-1601143 ต่อ 13
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-1601438 ต่อ 24 – 26
– คณะศิลปกรรมศาสตร์02-1601394 ต่อ 103 – 105
– คณะวิทยาการจัดการ 02-1601495
– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 02-1601182, 1183
– วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 02-1601561
– วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 02-1601205-7
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 02-1601023, 02-1601000
วิทยาเขตนครปฐม จังหวัดนครปฐม
– กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม 034-964927
– วิทยาลัยนิเทศศาสตร์065-2427588, 065-2427688
– วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 065-5760099, 034-964946 กด 103 – วิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน 034-964917, 063-8788208, 062-4913343 – วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 02-1601265-71
ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์034-773-904, 034-773-905
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 042-129556
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 063-0954428

รายละเอียดการรับสมัครทั้งหมด

http://admission.ssru.ac.th

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment