22/11/2021 Share

สวนสุนันทาจับมือกระทรวง อว. จัด ‘ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z ‘ ต่อยอดมรดกวัฒนธรรมไทย เน้นคนรุ่นใหม่สืบสาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z ณ ห้องประชุม สวทช. ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพจน์ระพี ทองกัญชร และนางสาวสิริธรรม ณ ระนอง จากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. รวมถึงทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ อ.ณัฐสุรีย์ เตชะวิริยะทวีสิน หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม และนางสาวกัญยาณี พ่วงเสือ นำเสนอร่างโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อดำรงรักษาและสืบสาน ต่อยอดมรดกไทยให้คงอยู่ชาติไทยสืบไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

 

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment