19/06/2020 Share

สวนสุนันทารับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย พร้อมขยายความคุ้มครองถึงทุกวิทยาเขต

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จากตัวแทนบริษัทประกันภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32

สำหรับการจัดทำประกันอัคคีภัยในครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการอันอาจจะเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ โดยคุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศูนย์ให้การศึกษากรุงเทพมหานคร รวมไปถึงวิทยาเขตและศูนย์ให้การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนองอีกด้วย

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment