นักศึกษาสวนสุนันทา รับทุน GRAND HYATT สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ประจำปี 2566
26/09/2023

นักศึกษาสวนสุนันทา รับทุน GRAND HYATT สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาประกอบด้วย นายวรปรัชญ์ กีรติวิทยาภรณ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ (การออกแบบแฟชั่น)คณะศิลปกรรมศาสตร์ นายชัยวัฒน์ จรูญรัตน์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายโชคชัย ผาสุข สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจ นายวัชราวุฒิ แตงรอด สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) คณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายพิพัฒนะพงษ์ ธีรากิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับทุนการศึกษา GRAND HYATT ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

GRAND HYATT  เป็นทุนที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมในที่ทำงานและสังคม ที่มอบให้แก่เยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศในกลุ่ม LGBTQIA+และกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อที่จะให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น จัดโดย บริษัทโรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบรัวแห่งประเทศไทยฯ