27/12/2020 Share

สวนสุนันทาจับมือสนง.พืชเศรษฐกิจแห่งชาติดันกัญชาขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พร้อมเปิดรับเรียนต่อสาขากัญชาเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับกรรมการสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย และประธานสโมสรน้ำพุร้อนไทย คุณปรีชา พูลโภคผล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ เภสัชกร อภิชัย เจียรอดิศัย กรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ถึงความร่วมมือกับสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นในเขต 8 (ภาคใต้) ในการปลูก สกัด ศึกษา วิจัย และดำเนินกิจการทางการตลาดกัญชา เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า “ในเดือนหน้านี้ เราจะไปดูพื้นที่ ศึกษาศักยภาพ และความพร้อมในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นในเขต 8 ภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติประจำจังหวัด วิสาหกิจชุมชน และผู้เกี่ยวข้องถึงแนวทางและขอบข่ายความร่วมมือ ในเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดคือการสร้างบุคลากร เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกัญชา กัญชง กระท่อม อย่างแท้จริงทั้งในด้านข้อกฎหมาย การปลูก การสกัด การนำไปใช้รักษาโรค หรือการจะนำไปจำหน่ายเชิงพาณิชย์ มีขั้นตอนของกฎหมายทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง กระท่อม ต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ที่สำคัญที่สุดต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภคจากองค์การอาหารและยาทั้งของไทยและสากล”
“ขณะนี้ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับผู้สนใจที่จะศึกษากัญชาอย่างจริงจัง เข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากัญชาเวชศาสตร์ รุ่นที่ 3 เปิดรับทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ คุณวุฒิผู้สมัครจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วสามารถเทียบโอนวิชาที่เรียนมาแล้วได้ถึง 2 ใน 3 ของหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษามา หากวิชาเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันสามารถเทียบโอนได้ ส่วนเกษตรกร หรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม หรือประสงค์จะเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ก็พร้อมจะจัดอบรมให้ได้ หากรวมกลุ่มกันเป็นหมู่คณะ แล้วจะให้วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ไปดำเนินการอบรมในพื้นที่ก็สามารถดำเนินการได้ บุคลากรทางด้านกัญชาเวชศาสตร์ยังขาดแคลนอีกมาก ในขณะที่กระแสของกัญชาแรงเหลือเกิน แต่ผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงยังมีน้อยมาก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจติดต่อมาที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ได้ โทร. 081-886-7176, 081-543-3312, 085-131-3993 และ 098-950-9644”รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ กล่าวเชิญชวน
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment