29/08/2019 Share

สวนสุนันทาร่วมมือบ.เวลเนส โฟร์ยูแคร์ยกระดับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชั้นเลิศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า มร.สส. ได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในอนาคต ที่สังคมไทยจะเป็นสังคมสำหรับผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เป็นยุคแห่งการเจริญของเทคโนโลยีกับการเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นที่จะเชื่อมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุให้เข้ากับโลกยุคเทคโนโลยีและนำประโยชน์จากสภาพความเป็นจริงของปัจจุบันมาสู่การดูแลผู้สูงอายุจากสถานการณ์“สังคมสูงวัย” (aged society) ทำให้เกิดปัญหาความเปราะบางด้านสุขภาพตามกลุ่มอายุ ขาดผู้ดูแล สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรในวัยต่าง ๆ เปลี่ยนไป ผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูง อีกทั้งด้านการแพทย์และยารักษาโรคเจริญและพัฒนา ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ มร.สส.จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป โดยในขณะนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท เวลเนส โฟร์ยูแคร์ จำกัด ในความร่วมมือกันในทางวิชาการ และการสนับสนุนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านนางอุมาวรรณ คงธนโกศล กรรมการบริษัท เวลเนส โฟร์ยูแคร์ จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยในขณะนี้มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 11.7 ล้านคน หรือคิดเป็น 16.9 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปี 2564 หรือ อีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่ละประเทศจะแตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศที่ส่งผลให้ ประชาชนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นพร้อมๆ กับการมีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (Non-Communicable diseases : NCD) กลายมาเป็นโรคประจำตัว ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ซึ่งโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนอาจอันตรายถึงชีวิต ในปัจจุบัน กลุ่มโรค NCD จัดเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของคนทั่วโลก การจัดการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้จำเป็นจะต้องคัดสรร และฝึกฝนอบรมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์และมีความเป็นเลิศ เป็นต้นแบบได้ บริษัทจึงได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มร.สส. ในการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสังคม เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยได้อย่างเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานชั้นแนวหน้าในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
สุรชาติ ตรีโอษฐ์ : ถ่ายภาพ

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment