09/03/2020 Share

รักษาการอธิการบดีสวนสุนันทา เข้มมาตรการเฝ้าระวัง – ปรับการเรียนการสอนสู้ COVID-19

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีรักษาราชการรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งก่อนเปิดการประชุมได้มีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกคนตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กล่าวว่า “ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโดยเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองเบื้องต้นด้วยการวัดอุณหภูมิ การซักประวัติการเดินทาง ตลอดจนการดูแลทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประชุม ห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร และพื้นที่ใช้สอยด้วยแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดเข้มข้น รวมถึงให้คณะและหน่วยงานจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการอย่างทั่วถึง ตลอดจนการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ”
สำหรับการเรียนการสอนนั้น รักษาราชการอธิการบดี เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการวัดผลได้ โดยใช้สื่อดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวช่วย หรือจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามความเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาและรายวิชา ทั้งยังให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นหลัก พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายวิชาการของทุกคณะเป็นผู้จัดเตรียมระบบไว้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้แล้ว ส่วนการฝึกวิชาชีพสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษานั้น ก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะและสาขาวิชา โดยให้คำนึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษาเป็นสำคัญ”
“ส่วนแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้คณบดี และหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาได้ในการณีเร่งด่วนตามความเหมาะสมต่อไป” รักษาราชการอธิการบดี กล่าวในที่สุด
……………………………………………
รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
อรวรรณ สุขมา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน : เอื้อเฟื้อภาพ
Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment