19/08/2019 Share

คณะผู้บริหารสวนสุนันทาบินร่วมมือพัฒนาวิชาการกับม.เทคโนโลยี czestochowa ประเทศโปแลนด์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี czestochowa ในประเทศโปแลนด์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมพัฒนาวารสารวิชาการทางด้านการจัดการและการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและทันสมัย


ในการเข้าเยี่ยมชมดำเนินไปได้เป็นอย่างดีด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น จาก Prof. Janusz Grabara ตำแหน่ง Editor in Chief Journal of Management Studies Prof. Dr.Sebastian Kot ตำแหน่ง Vice Editor I Chief Polish Journal of Management Studies และคณะต้อนรับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Czestochowa ณ มหาวิทยาลัย Czestochowa University of Technology ประเทศโปแลนด์

……………

ที่มา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Facebook Comments
admin

admin

Comments

No Comments Yet! You can be first to comment this post!

Write comment