Tag "กัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา"

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงเพิ่มเติม หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ สมัครด่วน 11-28 มิ.ย.64 นี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ Bachelor of Science (Cannabis Health Science)หลักสูตรปริญญาตรีแห่งแรกของประเทศไทย รูปแบบการศึกษา • เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สูงสุด 2 ใน 3* • สามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด 2 ปี* (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียน ) • สามารถฝากตัวศิษย์กับสถาบันสอนแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย** *เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561