Tag "การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)"

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) X บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ภายใต้โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา รุ่นที่ 3 “…..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ทำงานกับทางบริษัท 5 วัน……” เรียนที่กรุงเทพมหานคร เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน การทดสอบ และการฝึกอบรมได้ ระยะเวลาเรียน 2 ปี 1 เทอม —————————————– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2566 **รับสมัครจำนวนจำกัด**