Tag "ชวนไปงาน“ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” มิติใหม่การศึกษาเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม"

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( KOSEN-KMUTT) ร่วมกันจัดงาน “ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023” ภายใต้หัวข้อ มิติใหม่การศึกษาไทย กับการ เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม (Thai New Education System and Industrial Linkage) ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรี วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00