Tag "ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก"

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) เป็นทุนฯ ส่วนลด 25% ขยายเวลารับ ถึง 20 สิงหาคม 2565  ทุนฯ ส่วนลด 25% ยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึง 20 สิงหาคม 2565  (เรียนเทอม1/2565) ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% 4 ทุน

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% จำนวน 5 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี **รายละเอียดตามเงื่อนไข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288 นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของโรค โควิด-19 ที่ต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษา “ทุน ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนจบ 2 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย เมื่อเรียนจบ 3 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย นำไปใช้สมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของสภาการแพทย์แผนไทยได้ และเมื่อขึ้นปีที่