Tag "ทุนการศึกษา"

“สวนสุนันทา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบทุน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยการมอบทุนในครั้งนี้ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ๑.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ประธานนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น ๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ และมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยมีทุนการศึกษามอบให้ 4 ประเภท ประเภทของทุนการศึกษาที่มอบให้ 1. ทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา ลักษณะของทุน • เป็นทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่า • มูลค่าทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คณะ / วิทยาลัย คุณสมบัติ • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี • ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น กยศ. / กรอ. 2. ทุนเพชรบัวสวรรค์ ลักษณะของทุน • เป็นทุนการศึกษา ประเภท ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร คุณสมบัติ • นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เข้าหารือกับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเดิม กสศ.จะดำเนินการช่วยเหลือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ที่ผ่านมาเมื่อเด็กกลุ่มนี้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วมักจะขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ซึ่งการหารือในครั้งนี้ ทั้ง 9 มทร. รับทราบในหลักการและพร้อมที่จะร่วมกันช่วยเหลือเด็กในกลุ่มนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า การหารือดังกล่าวยังคงเป็นการหารือกันในเบื้องต้น ทั้งนี้จะต้องมีการประชุมเพื่อหารือกันในรายละเอียดกันอีกครั้ง โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ เพราะการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามีหลากหลายรูปแบบผ่านระบบ TCAS เบื้องต้นคาดว่าหากเป็นการรับผ่านระบบTCAS ทาง กสศ. จะเป็นผู้เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนให้กับทางมหาวิทยาลัยว่าเป็นนักเรียนในกลุ่มยากจนพิเศษ เพื่อขอรับการจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยต่อได้ทันที โดยรายละเอียดเรื่องการจัดสรรทุนและอื่นๆ นั้นน่าจะได้ข้อสรุปหลังจากการลงนามความร่วมมือกับ กสศ.

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา “ภูริภัทร-ธรรมภพ-พัทธพล-จตุภัทร์” นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการภาคภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อศึกษาต่อ ณ Yuan Ze University (YZU) ,Taiwan ประเทศไต้หวัน และ Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) ประเทศญี่ปุ่น โดยวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ประกาศผลการสอบของนักเรียนชาวต่างชาติที่ได้สมัครสอบชิงทุนในครั้งนี้ ดังนี้ ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน 100%  1. นายภูริภัทร วายุเหือด สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิชาเอกกลยุทธการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาต่อ #ปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 พร้อมรับทุนการศึกษา มูลค่าสูงสุด 100%*  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  กำหนดการ – เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 เมษายน 2564 – สอบสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 2564

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นประกาศรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ประเภท โควตา และประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประเภท โควตา คุณสมบัติ : 1. นักเรียน ม.6, ปวช 3 หรือ ปวส. 2 ไม่จำกัดแผนการเรียน 2. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน 2.50 ขึ้นไป 3. สอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว ประเภท สอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 คุณสมบัติ : 1. นักเรียน

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เฟ้นหานักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น มีความสามารถ ชิงทุนการศึกษากว่า 40 จาก 5 สาขาวิชาสุดฮิตที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจบริการในยุค New Normal  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน  สาขาวิชาการจัดการอีเว้นท์  สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2564 สามารถสมัครทุนการศึกษาได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. สมัครผ่านทางศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 (ตึกเรือใบ) ชั้น 2 เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. 2.

Research Grants Council (RGC) of Hong Kong ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลงานโดดเด่น ในการมาศึกษาวิจัยปริญญาเอกในสถาบันวิจัยระดับเวิร์ดคลาสในฮ่องกง 8 แห่ง จำนวนกว่า 250 ทุน ในห้วงเวลา 3 ปี เดทไลน์ในการสมัครเรียนขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ส่วนสมัครขอทุน 1 ธันวาคม 2020 โครงการทุนนี้ก่อตั้งในปีค.ศ.1991 มีชื่อโครงการว่า Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS)มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักเรียนระดับสุดยอดจากทั่วโลก เพื่อมาทำวิจัยPhDในสถาบันต่าง ๆ 8 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย City University of Hong Kong; Hong Kong Baptist