Tag "นักศึกษา ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Fealac Youth Summit 2023 ที่ Bandung อินโดนีเซีย"

  นางสาวฟ้าดุษฎี ลือนาม (ฟ้า) นักศึกษาชั้นีที่ 3 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุม FEALAC Youth Summit 2023 เวทีของเยาวชนจากประเทศสมาชิก Forum of East Asia and Latin America Cooperation (FEALAC) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการนำไปปรับใช้กับประเทศของตน โดยการประชุมแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) การอนุรักษ์พื้นที่ที่สำคัญ (Critical Land Conservation)