Tag "บายศรีผ้าใยกล้วยหนึ่งเดียวในโลก"

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ต้อนรับนักศึกษาด้วยบายศรีผ้าใยกล้วยหนึ่งเดียวในโลก (นวัตกรรมศิลปประดิษฐ์) ประดิษฐ์จากผ้าใยกล้วย เป็นการบูรณาการผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยศิลปวัฒนธรรมผสมผสานบูรณาการกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา สู่การออกแบบและประดิษฐ์สร้างสรรค์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร สนหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นายธีร์คณาธิป ไพฑูรย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ นายธันยพงศ์ ประทิป ณ ถลาง ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร ยังเผยอีกว่า “พาขวัญร่วมสมัย กัฑลีไทยสู่การพัฒนา” บายศรีผ้าใยกล้วยหนึ่งเดียวในโลก เป็นบายศรีรูปแบบดั้งเดิมด้วยแนวคิดใหม่ จากผลิตภัณฑ์งานวิจัยผ้าใยกล้วย บูรณาการสู่กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ ผสมผสานแนวความคิดเข้ากับวัสดุที่หลากหลายในการประดิษฐ์สร้างสรรค์งานฝีมือด้วยวัสดุสมัยใหม่เช่น วัสดุสังเคราะห์ ลูกปัด เลื่อม