Tag "มทร.ธัญบุรี"

ดร.ประชุม คำพุฒ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ดูแลหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า “หลายบริษัทฯ ประสบปัญหาเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกประเภทซองบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุผสมหลายอย่าง หรือ Multi-materials ทั้งนี้เพื่อต้องการรักษาสภาพของสินค้าภายในให้มีคุณภาพ เช่น ตัวอย่างของซองกาแฟนั้นต้องเป็น แบร์ริเออร์ (Barrier) ที่ดีมาก ๆ คือ ต้องป้องกันไม่ให้ทั้งน้ำและอากาศเข้า เพราะจะทำให้กลิ่นกาแฟเพี้ยนไปจากเดิม จึงต้องทำการเคลือบด้วยโลหะ เช่น อะลูมิเนียม สลับกันหลายชั้น ดังเช่นซองมันฝรั่งทอดที่เราเห็นผิวด้านในเป็นสีเงินแวววาว ซึ่งก็จะช่วยเก็บความกรอบให้มันฝรั่งทอดมีชีวิตอยู่บนชั้นวางสินค้าได้ยาวนานมากขึ้น ดังนั้นจึงเกิดเป็นปัญหาหลักในเรื่องของการจำกัดขยะซองบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และผู้ประกอบการทุกรายก็หาทางแก้ปัญหาการนำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ไม่ได้ โรงงานรับซื้อขยะก็ไม่รับซื้อ เนื่องจากหาทางที่จะไปต่อไม่ได้ จึงต้องทำการฝังกลบหรือเผาทิ้ง ซึ่งก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและพลังงานมหาศาล ทำให้มีบางบริษัทได้ทำการคิดค้นพลาสติกชนิดที่กันน้ำและอากาศซึมผ่านได้โดยไม่ต้องใช้โลหะเคลือบ (Mono-material) เพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้ แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และเป็นเทคโนโลยีที่ยังเหมาะกับบริษัทฯ รายใหญ่ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยง่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (จำนวน 12 อัตรา) ตั้งแต่ 18-31 ตุลาคม 2564 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ https://rmutt.thaijobjob.com/ #สมัครงาน #สอบบรรจุ #RMUTT #มทร_ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี รับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ระดับดีเด่น ประเภทอาคารชุมนุมคน ‘ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา’ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 ในโครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code หรือBEC จากคุณประกอบ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดย มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานจำนวน 2 อาคาร คือ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และอาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า

  มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ต.ค. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ***คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ -ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา -ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 โควตา (ปวช./ปวส.) กำหนดการ 1 ต.ค.–30 พ.ย. 64 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัพโหลดเอกสาร 10 ธ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 ธ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.) 25 ธ.ค. 64 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร ปวช.3 / ปวส.2 – กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 – คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ขั้นตอนการสมัคร -ศึกษาระเบียบการรับสมัครฯ

ชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี กล่าวว่า  “มทร.ธัญบุรี” มุ่งสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ฉะนั้น ทุกงานวิจัยจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน และสังคม โดยตั้งเป้าไว้ว่า 5 ปี จะมีอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 100% เน้นงานวิจัยบูรณาการหลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน แม้งานวิจัยบางส่วนเป็นการทำงานวิจัยที่จุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่ ชุมชนต่างๆ ก็ตาม ท้ายที่สุดจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศต่อไปได้ โดยที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจแบบองค์รวม เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นความสำคัญสำหรับงานส่งเสริมสุขภาพในมิติระดับสังคมที่มีแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละช่วงวัยในสังคมชุมชนนั้นๆ จึงทำให้ขอบข่ายและแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ มีมิติของความสลับซับซ้อน กว้างขวาง ลึกซึ้ง และมีพลวัตแตกต่างไปจากเดิมโดยเฉพาะในสถานะการณ์ที่เกิดโรคระบาดไวรัส โควิด 2019  ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี2555 เป็นต้นมา มทร.ธัญบุรีได้สนับสนุนเงินงบประมาณจัดสรรเงินให้โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จัดการพึ่งพาตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2563 เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค 2562-ก.ย. 2563 มีการจ้างนักศึกษาทำงานพาสไทม์ จำนวน 1,752 คน ใช้งบประมาณ 5,495,700 บาท ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนต.ค.63-ก.ย.64 แม้จะเป็นช่วงแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิค-19 มหาวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือและมีการจ้างงานนักศึกษาทั้งสิ้น 1,119 คน ในงบประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to Be CEO)บ่มเพราะความรู้ สร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อก้าวเป็นผู้ประกอบการหลังเรียนจบ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำร่องบูรณาการหลักสูตรการศึกษาร่วมกันให้มีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีนักศึกษา มทร.ธัญบุรีเข้าร่วมกว่า 1,503 คน ครอบคลุมทุกคณะ เพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคน Gen Z จากการศึกษาใน รั้วมหาวิทยาลัยสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยอบรมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Webinar ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาด้วยกัน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย