Tag "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดระบบรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th ถ้าพลาด หรือยังไม่มีสาขาที่ใช่จากการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio รอบ 2 Quota รอบ 3 admission รีบมาสมัครรอบสุดท้าย รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร/ID Line 0890088772

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบ 4 รับตรงอิสระ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 นี้ มีหลักสูตรให้เลือก ดังนี้ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาไทย มีสาขาให้เลือก 9 สาขา หลักสูตรนานาชาติ การเรียน จะเรียนเพียง 3 ปีครึ่ง เท่านั้น (เรียนที่วิทยาเขตนครปฐม) -ธุรกิจการบิน -นวัตกรรมการโรงแรม -การจัดการท่องเที่ยว -ธุรกิจภัตราคารและการจัดเลี้ยง -ธุรกิจระหว่างประเทศ -การจัดการธุรกิจดิจิทัล -สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) หลักสูตรภาษาไทย เรียน ทั้งหมด 4 ปี

หมดกังวลเรื่องเลื่อนเปิดเทอม เลื่อนการเรียนเพราะ COVID-19 เพราะไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็เรียนได้ จบจากที่บ้านภายใน 2 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) ถ้าคุณกำลังมองหาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ยุค New normal  เหมาะสำหรับคนทำงาน  เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่   เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต  เทียบโอนหน่วยกิตได้  จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี  #Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 จากคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วย รศ. พลเอก น.พ.ปริญญา ทวีชัยการ ประธานหลักสูตร รวมถึงคณะผู้บริหารหลักสูตร และคณะนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น 1 นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานนักศึกษา ร่วมมอบกรมธรรม์ในครั้งนี้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (Admission 1-2) เริ่ม 7 พ.ค.นี้  หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321 การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ 35 คน รหัสสาขาวิชา7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ 20 คน รหัสสาขาวิชา 7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ 30 คน รหัสสาขาวิชา 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)จำนวนรับ 30 คน รหัสสาขาวิชา7344 การจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (Admission 1-2) เริ่ม 7 พ.ค.นี้  หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321 การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ 35 คน รหัสสาขาวิชา7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ 20 คน รหัสสาขาวิชา 7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ 30 คน รหัสสาขาวิชา 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)จำนวนรับ 30 คน รหัสสาขาวิชา7344 การจัดการโลจิสติกส์

นางสาวเพียงธาร ขันอาษา นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของสภาการสาธารณสุขชุมชน สำหรับผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรค ระบาดวิทยา กลุ่มวิชาสถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข กลุ่มวิชาตรวจสอบประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้ทำงานแบบคุณภาพมาตรฐานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามของสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งสภาอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายสามารถเข้าสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ นางสาวเพียงธาร ขันอาษา กล่าวว่า (ในการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนี้ สามารถนำไปประยุกต์ในสายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข สายงานอาชีพครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ สายงานอาชีพนักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน สายงานอาชีพประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (Admission 1-2) เริ่ม 7 พ.ค.นี้  หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321 การจัดการโลจิสติกส์ จำนวนรับ 35 คน รหัสสาขาวิชา7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี) จำนวนรับ 20 คน รหัสสาขาวิชา 7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) จำนวนรับ 30 คน รหัสสาขาวิชา 7343 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ)จำนวนรับ 30 คน รหัสสาขาวิชา7344