Tag "ม.รังสิต"

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) เป็นทุนฯ ส่วนลด 25% ขยายเวลารับ ถึง 20 สิงหาคม 2565  ทุนฯ ส่วนลด 25% ยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึง 20 สิงหาคม 2565  (เรียนเทอม1/2565) ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% 4 ทุน

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% จำนวน 5 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี **รายละเอียดตามเงื่อนไข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288 นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 50% 5 ทุน ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% 10 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี **รายละเอียดตามเงื่อนไข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288 นพ.วิชาญ

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีสาขาต่าง ๆ มากมายเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) เรียนจบได้รับปริญญา 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) ได้รับปริญญา 2 ใบ (มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง) ระยะเวลา 6 ปี จำนวน 192 หน่วยกิต (ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต 3 ปี 6 เดือน และที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานกิง 2 ปี 6 เดือน) ภาษาที่ใช้ – ภาษาไทยสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางการแพทย์ –

มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี คุณสมบัติ จบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.75 จบมัธยมด้านอื่น GPA >3.00 จำนวน 5 ทุน และลด 25% จบด้านวิทย์-คณิต GPA > 2.50 จบด้านอื่น GPA > 2.75 จำนวน 10 ทุน สอบถามรายละเอียดที่ อ.วาลุกา 085-549-6255 คณบดี นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 094-693-6924 *หลักสูตร

มหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมเปิด RSU Golf Academy หลักสูตรกลอล์ฟระยะสั้น และในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปักหมุดสร้างมิติใหม่แห่งอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟเมืองไทย   อาจารย์ดุสิต ศิริสมบัติ รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ต้องการสร้างนักกอล์ฟเยาวชน รวมทั้งผู้สนใจโดยทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ ให้รู้จักและเล่นกีฬากอล์ฟ จึงได้เกิด RSU Golf Academy ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยรังสิตจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระดับปริญญาเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ ซึ่งในระดับปริญญาตรี จะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากีฬากอล์ฟ มุ่งสร้างนักกีฬากอล์ฟ รวมทั้งผู้สนใจในอุตสาหกรรมกอล์ฟที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สื่อข่าวกีฬากอล์ฟ