Tag "รอบรับตรงเพิ่มเติม"

คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่​ ระดับปริญญาตรี​ ภาคปกติ​ รอบรับตรงเพิ่มเติม เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564 สมัครด้วยตนเองทาง ID Line: @wmg5832e สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ – สาขาวิชาการบัญชี -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ * การตลาด * การบริหารทรัพยากรมนุษย์ * ธุรกิจระหว่างประเทศ * การเงินการธนาคาร * การจัดการธุรกิจบริการ * การประกอบการธุรกิจ ………………………………. กันยากร สุจริตเนติการ :ออกแบบกราฟิก/รายงาน งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ www.fms.ssru.ac.th