Tag "วิทยาลัยทองสุข"

วันที่ 16 กันยายน 2566 วิทยาลัยทองสุข จัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 2,3,9,10,16 กันยายน 2566 รวมเป็นเวลา 5 วัน มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 51 คน ในการนี้ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้นักศึกษาผู้อบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่น 4 วิทยาลัยทองสุข ในวันที่ 9 กันยายน 2566 ช่วง 09.00-10.00 น. ที่ห้อง 109 อาคารทองสุข วิทยาลัยทองสุข การอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม วิทยาลัยทองสุข ได้จัดการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

วิทยาลัยทองสุข เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น วิทยาลัยทองสุข เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (กพยช. รับรอง และได้รับประกาศนียบัตรหลังการอบรม) รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เริ่มอบรม 2,3,9,10,16 กันยายน 2566 ค่าใช้จ่าย 6,900-. บาท ชำระโดย ชื่อบัญชี วิทยาลัยทองสุข ธนาคารกรุงไทย 0310545706 https://forms.gle/woVgpWovZttY83nK9 **คุณสมบัติผู้เรียน ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร.นันทพร รัตตานนท์ 0909233011

วิทยาลัยทองสุข ร่วมกับ สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทยจัดการอบรมเพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะในหัวข้อ “การนำแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา” กิจกรรมการอบรมเพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะในครั้งนี้ ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข ร่วมกับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ส.พ.ส.) และเคยดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรการอบรมเพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะในหัวข้อ “การนำแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา” โดยจัดฝึกอบรม วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม 109 วิทยาลัยทองสุข

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข มอบหมาย ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ มอบเสื้อกาวน์ วิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข จัดที่ห้อง 402 อาคารทองสุข วิทยาลัยทองสุข เพื่อให้นักศึกษารำลึกและเกิดความรู้สึกตระหนักความเป็นวิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป .

วิทยาลัยทองสุข รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2566 ระดับปริญญาตรี -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -นิติศาสตรบัณฑิต -สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต INTERNATIONAL PROGRAM -BA in TESOL -BBA in Management ระดับปริญญาโท #หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต #รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต English Program -M.Ed in Educational Administration กรุงเทพมหานคร ศวท.ไร่ขิง อ.อธิพงษ์ คิดดี 0994454433 Line : https://line.me/ti/p/RUxZf5ZrYt http://www.thongsook.ac.th/