Tag "วิทยาลัยสหเวชศาสตร์"

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์บูรณาการ ในสังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เปิดคลินิคกัญชาเพื่อรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยฟรี ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ของวิทยาลัย พร้อมทั้งแจกยากัญชา 16 ตำรับที่ได้รับจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาทิ ยาศุขไสยาศน์ ยาทัพยาธิคุณ ยาทำลายพระสุเมรุ ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง ยาแก้ลมแก้เส้น ยานำ้มันกัญชาสูตรหมอเดชา ตำรับยาไพสาลี ตำรับยาไฟอาวุธ เป็นต้น “โรคที่สามารถรับการรักษา ได้แก่ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท ช้างน้อย จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้กัญชารีสอร์ท Cannabis Resort ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้กัญชาแห่งนี้ เพื่อวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นหลัก โดยจะเน้นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถให้สาร CBD THC ที่เหมาะแก่การรักษาโรคแต่ละประเภท เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตกรให้มีความรู้ในการปลูกกัญชาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมาย และมีรายได้ “บริษัทช้างน้อย และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ได้วางแบบแปลนการก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) คณะผู้บริหารกระทรวง นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยและจังหวัดสมุทรสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายงานว่า “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่รองรับให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (กลุ่มสีเขียว) จำนวนทั้งสิ้น 64 เตียง และยังเปิดพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ

นางสาวเพียงธาร ขันอาษา นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบผ่านใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของสภาการสาธารณสุขชุมชน สำหรับผู้ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ อนามัยชุมชน กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรค ระบาดวิทยา กลุ่มวิชาสถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข กลุ่มวิชาตรวจสอบประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะได้ทำงานแบบคุณภาพมาตรฐานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามของสภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งสภาอนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายสามารถเข้าสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ นางสาวเพียงธาร ขันอาษา กล่าวว่า (ในการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนนี้ สามารถนำไปประยุกต์ในสายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สายงานอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข สายงานอาชีพครู อาจารย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ สายงานอาชีพนักวิชาการด้านสุขภาพในหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรเอกชน สายงานอาชีพประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควงคู่รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าเยี่ยมบริษัท CS Group โดยมีประธานบริษัท Mr.Wang และ ดร.ธนัท เชี่ยวชาญอักษร ประธานบริษัทธนัทเฮิร์บ จำกัดให้การต้อนรับ พาชมผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และส่งออกจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศมูลค่านับพันล้านบาท อาทิ กาแฟ ชา น้ำดื่ม CBD อาหารเสริมสุขภาพ เวชสำอางค์ ผ้าอนามัยนาโนผสมกัญชา เป็นต้น ภายหลังการเยี่ยมชม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่า “บริษัท CS Group

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับกรรมการสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจไทย และประธานสโมสรน้ำพุร้อนไทย คุณปรีชา พูลโภคผล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ เภสัชกร อภิชัย เจียรอดิศัย กรรมการอำนวยการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ถึงความร่วมมือกับสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นในเขต 8 (ภาคใต้) ในการปลูก สกัด ศึกษา วิจัย และดำเนินกิจการทางการตลาดกัญชา เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า “ในเดือนหน้านี้ เราจะไปดูพื้นที่ ศึกษาศักยภาพ และความพร้อมในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอื่นในเขต

ต้อนรับคณบดีใหม่ Open House สหเวชศาสตร์ผู้สมัครทะลุเป้า 474 คน รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รับสมัครนักเรียนในงาน Open House SSRU ที่สวนสุนันทา main campus มีนักเรียนเข้าเยี่ยมชมบูธ ตรวจสุขภาพ ฝังเข็ม สาธิตการทำคลอดจากหุ่นจำลอง เล่นเกมส์บิงโกคำศัพท์สุขภาพ ทำกิจกรรมอื่นๆ และซักถามถึงสาขาวิชาที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์เปิดสอน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข การจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ และสาขาวิชาล่าสุดกัญชาเวชศาสตร์ โดยมีแผนรับนักศึกษาในปีนี้ 280 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญาชาเวชศาสตร์ และคณาจารย์จารย์หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ภญ.วารุณี เศวตประวิชกุล จากองค์การเภสัชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี นายณัฐพงษ์ สำราญใจ รองผู้ชำนาญใบยา นางสาวเพชรรวี ชมภูทิพย์ นางสาวเพชรรินทร์ เงินบำรุง นางสาวพิชญานี สิงห์ขร จากการยาสูบแห่งประเทศไทย นายธานี ปลูกเจริญ นางสุชาญา วงศ์สุรวัฒน์ นางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการบริหารจากบริษัท Global B2C และผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติภาพ ธรรมวิวัฒนุกูร