Tag "สวนสุนันทา"

คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่​ ระดับปริญญาตรี​ ภาคปกติ​ รอบรับตรงเพิ่มเติม เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564 สมัครด้วยตนเองทาง ID Line: @wmg5832e สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  -สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ – สาขาวิชาการบัญชี -สาขาวิชาบริหารธุรกิจ * การตลาด * การบริหารทรัพยากรมนุษย์ * ธุรกิจระหว่างประเทศ * การเงินการธนาคาร * การจัดการธุรกิจบริการ * การประกอบการธุรกิจ ………………………………. กันยากร สุจริตเนติการ :ออกแบบกราฟิก/รายงาน งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ www.fms.ssru.ac.th

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้บริการรถพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก ด้วยวิธีการ SWAB แก่บุคลากรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และบุคลากรบางส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมจำนวน 450 คน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง นายชำนิ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท ช้างน้อย จำกัด เพื่อเดินหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้กัญชารีสอร์ท Cannabis Resort ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดสมุทรสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้กัญชาแห่งนี้ เพื่อวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นหลัก โดยจะเน้นการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถให้สาร CBD THC ที่เหมาะแก่การรักษาโรคแต่ละประเภท เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนายารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตกรให้มีความรู้ในการปลูกกัญชาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมาย และมีรายได้ “บริษัทช้างน้อย และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ได้วางแบบแปลนการก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 1.คณะ/จำนวนที่จะรับ คณะครุศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 คน คณะวิทยาการจัดการ 510 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 โลจิสติกส์ รับจำนวนจำกัด หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รหัสสาขาวิชา 7321 การจัดการโลจิสติกส์ รับ 20 คน รหัสสาขาวิชา7339 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (ธุรกิจพาณิชยนาวี)รับ 26 คน รหัสสาขาวิชา 7342 การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการการขนส่ง) รับ 44 คน รหัสสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 1.คณะ/จำนวนที่จะรับ คณะครุศาสตร์ 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 คน คณะวิทยาการจัดการ 510 คน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 คน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 คน

สมัครเรียน!!! …โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ……เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม…. จุดเด่นของหลักสูตรที่ควรเรียน  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน  สามารถเทียบโอนได้ จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการจริง เช่นห้องปฏิบัติการด้นการขนส่ง GPS ห้องปฏิบัตการโลจิสติกส์ และห้องคลังสินค้า ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  Tel : 087-1514581 อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล  Tel : 063-1713427 คุณอร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564 สมัครผ่านเว็บไซต์ทาง http://admission.ssru.ac.th/ เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line: 08-9008-8772 ฝ่ายรับสมัคร 021601380 และ Line: https://line.me/R/ti/g/Gc9AOINLIR หรือ Scan QR Code ในรูป https://www.facebook.com/EET.SSRU http://www.iet.fit.ssru.ac.th/home http://fit.ssru.ac.th http://www.ssru.ac.th สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา