Tag "สสวท. เร่งปั้นเด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ รับสมัคร ทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ถึง 31 ส.ค.นี้"

                                      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th สอบถามเกี่ยวกับระบบสมัครสอบที่อีเมล admission@mwit.ac.th ทั้งนี้ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ทุน  สำหรับโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 จัดสรรให้ศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท.จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ละไม่เกิน 30 คน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา