Tag "สาขาชรัณสุขศาสตร์"

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนความสามารถพิเศษเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ สำหรับนักศึกษาสาขาชรัณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา โดยรับทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต 50% จำนวน 20 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 3. ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาภายในวันที่ 30 เม.ย. 64 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน 5.บุตรหลานของนักกายภาพบำบัด พยาบาล นักสาธารณสุข และ อสม. จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   รายละเอียดการรับทุนการศึกษา 1. เป็นทุนให้เปล่าตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เป็นระยะเวลา 4 ปี 2.