Tag "หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565 ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน การเรียน วันศุกร์(17.00 – 20.00น.) วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00 – 16.00น.) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2. อายุ 18 – 40 ปี 3. น้ําหนักมากกว่า 40 กก. ไม่เกิน 70 กก. หรือBMI