Tag "เด็กนิเทศ สวนสุนันทา"

นักศึกษาประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย 1.นายพนัฏชพงศ์ แสงสิงห์ 2.นางสาวสุรนุช จันทร์วิเชียร 3.นางสาวกรีฑาทิพย์ เที่ยงน่วม เข้ารับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมโครงการ Digilife Tik Tok idal Challenge 2023 เปิดเวทีเฟ้นหาสุดยอด