Tag "แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ"

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  หลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ รหัสสาขาวิชา 7343  การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ (การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ) จำนวนรับ 96 คน  GPAX 4-5 ภาคเรียนขึ้นไป ≥ 2.00 คุณสมบัติ -เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -จบปวช. หรือ ปวส. ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหลักสูตร -เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ -เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง -มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม -อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ -นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีที่จบการศึกษา โดยมีสถานที่ฝึกงานรองรับ -มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Logistics and Supply Chain เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio  หลักสูตรปริญญาตรี แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ คุณสมบัติ -เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย -จบปวช. หรือ ปวส. ที่รองรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ จุดเด่นของหลักสูตร -เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ -เน้นการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีที่ใช้ในการทํางานจริง -มีการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทํางานเพิ่มเติม -อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ -นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงได้ทันทีที่จบการศึกษา โดยมีสถานที่ฝึกงานรองรับ -มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและศักยภาพ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในธุรกิจการขนส่งทางอากาศ อาชีพหลังเรียนจบ -Logistics and Supply Chain officer เจ้าหน้าที่