Tag "โดรนแปรอักษร จัดอบรมพร้อมแสดงโชว์ในงาน “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”"

  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เผยว่า ทางสมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทำ โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้านการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ     นอกจากนี้ยังร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “การแสดงการบินโดรนแปรอักษร” ในงานเฉลิมฉลอง “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง