Tag "cannabis"

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ Bachelor of Science (Cannabis Health Science) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปริญญาตรี” แห่งแรกของประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา เริ่มวันนี้จนถึง 20พ.ค.นี้เท่านั้น รูปแบบการศึกษา • เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้สูงสุด 2 ใน 3* สามารถลดเวลาเรียนได้สูงสุด 2 ปี** (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เรียน) • สามารถฝากตัวศิษย์กับสถาบันสอนแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย *เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 **ลงทะเบียนเพิ่มกับสถาบันการแพทย์แผนไทยแผน ก กับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หรือ สถาบันอื่นที่หลักสูตรจัดให้ จุดเด่นของ หลักสูตร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี นายจาฤก กัลย์จาฤก และนางปนัดดา ธนสถิตย์ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม ในโครงการวิจัยกัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัยกัญชง